Gebruiksvoorwaarden van deze website


1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. SiteDev kan deze voorwaarden zonder uitdrukkelijke kennisgeving op elk moment wijzigen.
Deze website eigendom van
Tinel Stefan Ė SiteDev
Provincieweg 332
9550 Herzele
Gsm +32 474 489 661
Fax +32 16 83 44 65
Ond. Nr.: 0876.314.034


2. Intellectuele eigendomsrechten.

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logoís, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van SiteDev of zijn informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciŽle doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van SiteDev of tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Als SiteDev u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u SiteDev tegen aanspraken van derden.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door SiteDev.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van SiteDev. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van SiteDev moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van SiteDev. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster.

4. Links naar websites beheerd door derden.

De SiteDev website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. SiteDev controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. SiteDev kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat SiteDev en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat SiteDev de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. Aansprakelijkheid van SiteDev.

De informatie op SiteDev-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. SiteDev streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan SiteDev hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiŽle compensatie.

6. Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

7. Virussen en misdrijven

SiteDev onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

8. Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiŽnt te maken of schade te veroorzaken aan de website, SiteDev, of derden; geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. SiteDev behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.